Асоціація

Українська асоціація тревел-журналістів (заснована 01.11.2018) — є громадською організацією, добровільним об’єднанням фізичних осіб для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Організація здійснює свою діяльність на засадах законності, гласності, добровільності, самоврядування, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її членів.

Діяльність Організації поширюється на територію України та інших держав.

Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України “Про громадські об’єднання”, іншого чинного законодавства України та Статуту організації.

Метою (цілями) діяльності громадської Організації є: задоволення, захист і відстоювання ідейних, економічних, суспільних, соціальних, екологічних, та інших законних інтересів членів (учасників), розвиток журналістики, зокрема тревел-журналістики, координація зусиль організацій, установ та громадян, зацікавлених у їх розвитку.

Для здійснення своєї мети (цілей) Організація має право:
1) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
2) звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
3) одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
4) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;
5) проводити мирні зібрання;
6) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
7) засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
8) брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;
9) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
10) брати участь в проектах міжнародної технічної допомоги;
11) здійснювати видавничу діяльність;
12) здійснювати інші права, не заборонені законом.

Для реалізації своєї мети (цілей) Організація у встановленому чинним законодавством України порядку займається такою діяльністю:
– пропагує свої ідеї та цілі;
– представляє і захищає свої законні інтереси та права та законні інтереси своїх членів (учасників) перед державними органами, а також перед іншими організаціями, підприємствами, установами;
– акумулює внески членів Організації, пожертвування фізичних та юридичних осіб;
– ідейно та організаційно підтримує своїх членів;
– реалізує проекти, спрямовані на розвиток культури України;
– розповсюджує інформацію, засновує засоби масової інформації;
– підтримує міжнародні контакти і зв’язки, включаючи виїзд за кордон, укладає відповідні угоди, приймає іноземних громадян, бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
– організовує і проводить конференції, семінари, лекції та інші заходи;
– сприяє розробці проектів відповідних актів органів державної влади та місцевого самоврядування та сприяє реалізації державних програм;
– поширює серед членів організації правову інформацію;
– сприяє розвитку журналістики, зокрема тревел-журналістики в Україні;
– сприяє захисту культурних прав фізичних осіб;
– сприяє вирішенню проблем в сфері журналістики, тревел-журналістики тощо, готує пропозиції до органів державної влади та управління щодо розв’язання проблем, бере участь у процесі прийняття рішень органами влади та управління;
– взаємодіє та обмінюється досвідом та знаннями з іншими громадськими організаціями;
– сприяє вдосконаленню законодавства України шляхом підготовки проектів нормативних актів, організації їх громадського обговорення та проведення політологічних і соціологічних досліджень;
– сприяє проведенню соціологічних досліджень;
– збирає, обробляє та поширює інформацію щодо проблем розвитку журналістики, тревел-журналістики;
– сприяє вивченню та аналізу суспільної думки громадян;
– організовує проведення семінарів, конференцій, зборів, практичних заходів та сприяння в організації проведення курсів з питань розвитку журналістики, тревел-журналістики;
– розроблює та реалізує окремі програми діяльності відповідно до основної мети Організації.

Організація вступає у відносини з громадськими об’єднаннями, асоціаціями, спілками, юридичними та фізичними особами зарубіжних країн і діє в межах, установлених законодавством, засновує представництва, філії, відокремлені підрозділи в іноземних державах відповідно до місцевого законодавства.

Громадська організація «Українська асоціація тревел-журналістів» своїм завданням бачить консолідацію зусиль представників медіагалузі та гравців сфери туристичних послуг для розроблення оптимальних шляхів розвитку української туристичної журналістики, задоволення попиту на інформацію, захисту прав і вдосконалення професійних умінь тревел-журналістів.

Асоціація має на меті об’єднати медійників, що працюють у тревел-журналістиці, сприяти виявленню та розв’язанню проблем у цій галузі й запрошує всіх, хто працює в окресленому сегменті, до участі в роботі організації.